Historia


Rok
Wydarzenie
2017 W 2017 roku przeprowadzono rekordową liczbę szkoleń pracowników. Przeszkolono 204 osoby, co daje 5 szkoleń przypadających na jednego pracownika.
grudzień 2017 Zakupiono nowoczesny sprzęt informatyczny dla pracowników OSChR w Bydgoszczy.
grudzień 2017 Połączono Punkt Przyjęć Próbek Glebowych (piwnica) z Punktem Przyjęć Próbek Ogrodniczych (parter) w jeden PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓBEK mieszczący się na parterze Stacji w pomieszczeniu całkowicie wyremontowanym.
2017 Rozpoczęto remonty pomieszczeń laboratoryjnych - prace w toku, dotychczas wykonano: remonty i przystosowanie pomieszczeń laboratoryjnych do instalacji nowego sprzetu w ramach PROW, zmodernizowano i uruchomoino suszarnię do próbek, zamontowano instalację wyciągową w zmywalni.
wrzesień 2017 Zakupiono zestaw aparatury laboratoryjnej ze środków przyznanych na realizację PROW: Spektrometr ICP-OES, Spektrometr UV-VIS, Typ UV-1800, Analizator całkowitego węgla organicznego.
maj 2017 Został uruchomiony serwer i zmodernizowano sieć IT.
2016 - 2018 Udział w badaniach monitoringowych wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu.
2016 - 2018 Kontrola Nawozów WE i Środków wspomagających uprawę roślin w ramach ustaleń w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu w ramach współpracy OSChR i WIJHARS.
2016 - 2018 Przystąpienie do programu kontroli bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.
2016 - 2017 Wymiana całej floty samochodowej.
wrzesień 2016 Została założona i uruchomiona INSTALACJA GAZÓW SPECJALNYCH (acetylen, argon, tlen, azot).
2016 Przystąpienie do III edycji programu "Grunt to wiedza" w ramach współpracy z Grupą Azoty.
luty 2016 Uruchomienie nowej strony internetowej: oschr-bydgoszcz.pl
2014-2020 Przystąpienie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2004 Powołanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie-Wesołej i 17 okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, w tym Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy
2000 Uzyskanie certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego nr AB 284 w zakresie spełniania wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
1992 - 1999 Realizacja programu rządowego w celu opracowania mapy skażeń gleb użytków rolnych w Polsce
1976 - 1980 Kompleksowe badania gleb lekkich województwa
1976 Rozpoczęcie wykonywania badań zasobności gleb regionu w makroelementy systemem rozproszonym
1975 - 1990 Obsługa sieci gospodarstw rolnych – punktów kontrolnych zasobności gleb i składu materiału roślinnego
1975 Powołanie odrębnej sekcji finansowo-księgowej i obsługi pracowniczej
1969 Powstanie pracowni badań ogrodniczych
1964 Powołanie pracowni oznaczania mikroelementów w glebach
1961 Stopniowe tworzenie sieci terenowej służby agrochemicznej
1960 - 1978 Współtworzenie aneksów do map glebowo-rolniczych województwa
1959 Uruchomienie pracowni badań materiału roślinnego, pasz i nawozów
1958 Objęcie w użytkowanie nowego, obecnego budynki Stacji
1956-1975 Kompleksowe wykonywanie badań zasobności gleb regionu w makroelementy, I i II rotacja
1955 Rozpoczęcie działalności merytorycznej w użyczonych pomieszczeniach IUNG
1954 Podjęcie przez Prezydium Rządu uchwały o utworzeniu stacji chemiczno-rolniczych we wszystkich województwach, w tym Stacji bydgoskiej