Historia

Rok
Wydarzenie
1954 podjęcie przez Prezydium Rządu uchwały o utworzeniu stacji chemiczno-rolniczych we wszystkich województwach, w tym Stacji bydgoskiej
1955 rozpoczęcie działalności merytorycznej w użyczonych pomieszczeniach IUNG
1956 - 1975 kompleksowe wykonywanie badań zasobności gleb regionu w makroelementy, I i II rotacja
1958 objęcie w użytkowanie nowego, obecnego budynki Stacji
1959 uruchomienie pracowni badań materiału roślinnego, pasz i nawozów
1960 - 1978 współtworzenie aneksów do map glebowo-rolniczych województwa
1961 stopniowe tworzenie sieci terenowej służby agrochemicznej
1964 powołanie pracowni oznaczania mikroelementów w glebach
1969 powstanie pracowni badań ogrodniczych
1975 powołanie odrębnej sekcji finansowo-księgowej i obsługi pracowniczej
1975 - 1990 obsługa sieci gospodarstw rolnych – punktów kontrolnych zasobności gleb i składu materiału roślinnego
1976 rozpoczęcie wykonywania badań zasobności gleb regionu w makroelementy systemem rozproszonym
1976 - 1980 kompleksowe badania gleb lekkich województwa
1992-1999 realizacja programu rządowego w celu opracowania mapy skażeń gleb użytków rolnych w Polsce
2000 uzyskanie certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego nr AB 284 w zakresie spełniania wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
2004 powołanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie-Wesołej i 17 okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, w tym Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy